Rekisteriseloste


Rekisterin nimi
FC Perintä Oy:n perintärekisteri

Rekisterinpitäjä
FC Perintä Oy, rekisteröity aputoiminimi Flex Cash
Y-tunnus 2448691-4
PL 119, 00121 Helsinki
Puhelin: 09 4241 7007 (pvm/mpm)
Sähköposti: asiakaspalvelu@flexcash.fi
Rekisterin vastuutaho
FC Perintä Oy
PL 119, FI-00121 Helsinki
Puhelin: 09 4241 7007 (pvm/mpm)
Sähköposti: asiakaspalvelu@flexcash.fi

Rekisterinpitäjän toimiala
Rekisterin ylläpitäjän toimialana on perintä- ja luottotietopalvelut.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjän ylläpitämän rekisterin käyttötarkoitus on henkilötietolain (523/1999) 8 § ja 13.2 §:n mukaisesti mahdollistaa ammattimaisen perintätoiminnan asianmukainen seuranta ja hallinta. Rekisterin tarkoituksena on myös rekisteritietojen käsittely, tallennus sekä säilytys lain ja viranomaismääräysten- ja ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin tiedot
Rekisteri sisältää tiedot toimeksiantajista ja velallisista.
Toimeksiantajia koskevat tiedot sisältävät rekisteröidyn nimen, henkilö-/Y-tunnuksen, yhteystiedot, tiedot yhteyshenkilöistä, tiedot perittävistä saatavista, maksuyhteystiedot, laskutus- eli myyntireskontratiedot sekä muita toimeksiantajien ilmoittamia ja muutoin tietoon saatettuja asioiden hoitoon ja/tai toimeksiantajiin liittyviä tietoja.

Velallisia koskevat tiedot sisältävät velallisen nimen, henkilö-/Y-tunnuksen, yhteystiedot, tiedot saatavien perusteesta ja sen määrästä, asian käsittelyvaiheet, velallisen itse ilmoittamat asiaan liittyvät tiedot sekä mahdolliset muut lisätiedot, päätökset sekä täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet.
Turvallisuussyistä sekä asiakaspalvelun laadun parantamiseksi ja epäselvien tilanteiden selvittämisen varalta kaikki asiakaspalveluumme saapuvat puhelut nauhoitetaan.
Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet
Toimeksiantajien ja velallisen ilmoittamat tiedot saatavasta ja osapuolista, Suomen Asiakastieto Oy, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, numero- ja yhteystietopalvelut, väestötietojärjestelmä, tuomioistuimet sekä ulosottoviranomaiset saatavien perinnästä annetun lain (518/1999) 16 §:n nojalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta perintäprosessin ulkopuolisille. Rekisterin ylläpitäjä luovuttaa asian hoitamista varten tarpeelliset tiedot tuomioistuimille sekä ulosottoviranomaisille. Rekisterin ylläpitäjä voi luovuttaa toimeksiantajan luvalla tietoja Suomen Asiakastieto Oy:lle. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta henkilörekisterin tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen säilytys
Rekisterin ylläpitäjä säilyttää rekisterissään olevat tiedot lain ja määräysten mukaisen enimmäisajan. Henkilötietolain 9 §:n mukaan henkilötietoja voidaan säilyttää henkilörekisterissä niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnan kannalta, ellei säilytysajoista ole erikseen säädetty.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot ovat tietyiltä osin tietyissä täytäntöönpanon vaiheissa julkisia, muilta osin tiedot ovat salaisia. Rekisterinpitäjän ylläpitämän rekisterin tiedot ovat valvotussa ja lukitussa tilassa, johon pääsy on ulkopuolisilta asianmukaisesti estetty. Rekisterin tietojen käsittelymahdollisuus on vain henkilökunnan jäsenillä, joille on myönnetty rekisterin tietoihin käyttöoikeus. Rekisterin käyttöoikeus on laskutus-, perintä- ja lakiasioiden työntekijöillä. Kaikilla työntekijöillämme on henkilötietolain 33 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus koskien rekisterissä olevia tietoja.

Rekisterissä olevan tiedon tarkastamisoikeus sekä virheellisen tiedon korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26.1 §:n mukainen tarkastusoikeus häntä itseään koskevan tiedon tarkastamiseen rekisterinpitäjän ylläpitämästä rekisteristä. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tulee olla kirjallisesti yhteydessä rekisterinpitäjään (henkilötietolaki 28.1 §).

Rekisterin ylläpitäjällä on velvollisuus korjata rekisterissään oleva virheellinen, puutteellinen, asian hoitamisen kannalta tarpeeton sekä vanhentunut tieto. Tiedon luonteesta riippuen korjaaminen tehdään ilman aiheetonta viivytystä joko oma-aloitteisesti tai perustellusta pyynnöstä.

Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus tarkastuksesta, mikäli edellisestä tarkastuspyynnön esittäjän tarkastuksesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi (1) vuosi (henkilötietolaki 26.2 §).

FC Perintä Oy
Y-tunnus: 2448691-4
PL 119, 00121 Helsinki